توزیع حروف اسم (الغفور)حروف این اسم یعنی ا ل غ ف و ر را به قرار زیر می نویسیم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

3

3

1

1

3

1

3

2

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

1

1

1

2

1

1

0

1

3

1


عدد حاصل برهفت بخشپذیر است :
131011211112313113330= 7 × 18715887301759016190

توزیع حروف اسم (الودود)وحروف اسم (الودود) یعنی حروف ا ل و د هم ازاین نظم پیروی می کنند:

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

2

2 1

1

3

2

3

3

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

1

1

3

1

1

0

1

2

2

وعدد حاصل برهفت بخشپذیر است :
221011311213323112230= 7 × 31573044459046158890

اسم (اللطیف)


توزیع حروف (اللطیف) یعنی ا ل ط ی ف به قرار زیر است :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

2

3

1

0

3

1

3

2

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

0

1

2

0

1

1

1

2

1


وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :
121110210212313013230= 7 × 17301458601759001890

اسم (الولیّ)


توزیع حروف (الولیّ) یعنی ا ل و ی
هم چنین است :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

2

3

1

1

3

1

3

2

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :
121111311212313113230= 7 × 17301615887473301890
عبارات قرآنی هم با نظمی مُحکم تجلی می کنند

تجلی اسمهای زیبای الهی را ملاحظه کردید ، اکنون به برخی از عبارت قرآنی می پردازیم . خداوند تعالی درقرآن می فرماید (اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ) [الزمر: 39/62]،


توزیع حروف این عبارت یعنی : ا ل هـ خ ق ک ش ی را بدین ترتیب می نویسیم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

4

2

3

2

1

4

1

4

2

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

0

1

2

0

1

2

2

2

1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :
122210210212414123240= 7 × 17458601458916303320سؤال: آیا إعجاز قرآن بر یک نظم عددی خاص متکی است ؟ پاسخ این پرسش در را بخش نظم حروف و ارائه نظم انباشتی ارائه می دهیم تا با یقین و تدبر بخوانیم : (وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً) [النساء: 4/82].منبع : سایتموضوع :