اعجاز با بسمله ادامه داردعدد حروف هر آیه همراه با بسمله می نویسیم :

بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

19

11

9

12 15


عدد حاصل یعنی 151291119 ز مضارب هفت است :
151291119 = 7 × 21613017

و اگر اولین عدد یعنی 19 را با آخرین عدد یعنی 15 با هم در نظرگیریم هم عدد حاصل یعنی 1519 از مضارب هفت است آن هم دو بار: 1519 = 7 × 7 × 31

حتی اگر تعداد حروف بسمله رادر هریک از موارد یاد شده بنویسیم داریم:

(بسم الله الرحمن الرحیم):عدد حروف بسمله 19 حرف
(قل هو الله أحد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 8 حرف.
(الله الصمد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 7 حرف.
(لم یلد ولم یولد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 8 حرف.
(ولم یکن له کفُواً أحد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 9 حرف.

و اگر آنها را مرتب بنویسیم می شود :

بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

19

8

7

8

9


و عدد حاصل یعنی 987819 هم از مضارب هفت است :
987819 = 7 × 141117

حروف (الـم)

حروف (الم) الف و لام و میم درآیات به این ترتیب است:

(
بسم الله الرحمن الرحیم): عدد حروف (الم) 10
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف (الم) 5
(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف (الم) 6
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد حروف (الم) 6
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف (الم) 5
که اگر افقی بنویسیم می شود:


بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

10

5

6

6

5

این عدد یعنی 566510 هم از مضارب هفت است :
566510 = 7 × 80930

عجیب آنکه این نظم در اولین و آخرین حرف هم تکرار می شود!!


اولین حرف از (الم)

اولین حرف از (الم) یعنی ألف رادرهرآیه می نویسیم:

(بسم الله الرحمن الرحیم): تعداد حرف الف 3
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): تعداد حرف الف 2
(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرف الف 2
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): تعداد حرف الف 0
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرف الف 2

واگر مرتب بنویسیم می شود:


بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

3

2

2

0 2

عدد حاصل یعنی 20223 از مضارب هفت است :
20223 = 7 × 2889

آخرین حرف (الم)
این نظم درمورد حرف آخر یعنی میم هم به چشم می خورد:


(بسم الله الرحمن الرحیم): تعداد حرف میم 3
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): تعداد حرف میم 0
(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرف میم 1
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): تعداد حرف میم 2
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرف میم 1
اگرمرتب بنویسیم :


بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

3

05

1

2

1


عدد حاصل یعنی 12103 از مضارب هفت وآن هم دوبار می باشد :
12103 = 7 × 7 × 247
و عجیب آنکه جمع هردو حاصل قسمت هم ار مضارب هفت است :
2889 + 247 = 3136
3136 = 7 × 7 × 64

 

نظم حروف سوره 66 حرفی توحیدبه حساب ابجد تعداد حروف سوره اخلاص 66 تاست (از بسمله تا احد) و ارزش عددی 66 برابر کلمه جلاله (الله) است. اما در سوره اخلاص نظم عددی دقیقی برای تعداد حروف کلمات وجود دارد که با فهم آن باید سجده کرد و به عبودیت در برابر حق اعتراف و به اسلام و قرآن افتخار کرد. اگر حروف این سوره را به روش تراکمی یا انباشتی محاسبه کنیم ( یعنی تعداد حروف هر کلمه را با کلمه قبل جمع کنیم ) به نظم شگفت آور دیگری می رسیم و وجود این نظم تراکمی در کتاب خدا دلیل مادی و ملموس برحقانیت آن است:

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

3

7

13

19

21

23

27

30

34

39


لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

41

44

45

47

51

52

54

57

59

63

66


این عدد شگفت آور 40 رقمی و بخشپذیر برهفت به دست می آید یعنی :
663595754525147454441393430272321191373

این است حقیقت نابود کننده باطل و راهی برای اثبات حقانیت قرآن و اسلوبهای متعدد اثبات اعجاز عددی در قرآن که بزرگترین کتاب روی زمین است .

توزیع کلماتی که حاوی حروف اسم (الله) است
هنگامی که در سوره توحید می نگریم درمی یابیم که برخی ارز کلمات حاوی حروفی از لفظ جلاله (الله) است و برخی دیگر چنین نیست . اکنون به روش دودویی Binaryبه این موضوع می پرداریم یعنی به وجود حرف عدد یک و به عدم وجود ان عدد صفر می دهیم و تمام سوره را می نویسیم توجه شود که :


عدد 1 یعنی وجود یک یا چند حروف اسم (الله) درکلمه.
عدد 0 یعنی عدم وجود یک یا چند حروف اسم (الله) درکلمه.


بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

عدد 21 زقمی حاصل هم بر هفت بخشپذیر است :
111010110111111111110= 7 × 15858587158730158730
بدیهی که خواننده محترم می داند که در زمان پیامبراعظم (ص) روش دودویی و استفاده از صفر و یک برای محاسبات مطرح نبوده است و این خود تأکیدی است بر تازگی قرآن در همه زمانها و  بی پایانی عجائبش .


منبع : سایتموضوع :