«عبدالله بن سلام» از دانشمندان یهود وقتی آوازه و دعوت پیامبر را شنید ، به مکه رفت تا او را ببیند و با نشانه هایی که از او در تورات آمده است، تطبیق کند. وقتی نزد رسول خدا آمد، پیامبر از او پرسید که آیا وصف وی را در تورات دیده است و او را به خداوند سوگند داد که حقیقت را بگوید.

 

 

عبدالله بن سلام اندکی تأمل کرد و گفت: ای محمد ، اول تو خدایت را برای من توصیف کن تا تو را بهتر بشناسم، آن گاه آنچه را خواستی به تو می گویم.در این هنگام سوره توحید نازل شد و پیامبر آن را برای عبدالله بن سلام قرائت فرمود.

 عبدالله سلام نیز به پیامبری او یقین کرد و ایمان آورد، ولی از ترس ، تا مدتی مسلمان شدن خود را از یهودیان پنهان می کرد تا در فرصتی مناسب در شرایطی اثرگذار، ایمان خود را آشکار کند و این گونه عده بیشتری از یهودیان مسلمان شوند. وقتی پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت کرد. عبدالله اسلام خود را آشکار ساخت؛ گرچه از جمع یهودیان رانده شد و کسی از آنان به پیامبر ایمان نیاورد. خداوند در سوره توحید، کوتاه و کامل خود را معرفی می کند :
بگو : او خدایی است یکتا ?1? خدای صمد?2? نه کس را زاده و نه زاییده از کس ?3?و او را هیچ همتایی نباشد. ?4?

منبع:کانون گفتگوی قرآنیموضوع :