ختم سوره مبارکه قل هو الله احد که از جمله ختوم مجربه ومفید ذکر است و سرآمد همه ختم هاست و از برای هر حاجت و مهمی مناسب است  بدین نحو که ابتدا غسل کند ولباس پاکیزه بپوشد و در مکان خلوت و به کسی نگاه نکند و انگشتر عقیق سرخ یا فیروزج در دست نماید  دو رکعت نماز حاجت به جا آورد (در هر رکعت از نماز بعد از حمد هر سوره که خواهد بخواند) و بعد از نماز هفت بار سوره حمد را بخواند و صد صلوات بفرستد و هفتاد و نه بار سوره الم نشرح  بخواند و بعد از آن هزار و یک مرتبه سوره قل هو الله احد بخواند و صد صلوات دیگر نیز فرستد و سوره حمد را هفت مرتبه دیگر نیز بخواند آنگاه سربه سجده بگذارد و مطلب خود را از خدا بخواهد که به اجابت مقرونست و بعضی گفته اند که زمان خواندن این ختم بوی خوش بخور کند و ابتداء از روز جمعه یا پنجشنبه نمائد و پنجشنبه را روزه بدارد در بعضی کتب وارد است که این عمل را در وقتی که قمر زاید النور است بجا آورد بهتر است و هیچ شکی در سرعت اجابت این دعوت نیست.

 

التماس دعا

یا حقموضوع :